My Profile

posted on 21 Jul 2009 03:00 by khurumi

  P r o f i l e   O f   M a r r o

 


 

 

N a m e : T o o k t A , I c e

B i r t h d a y :  M o n d a y 9  M a y  1 9 8 8

E - m a i l : k u s a k a b e _ m a r r o n @ w i n d o w s l i v e . c o m 

E d u c a t i o n : C h i a n g M a i  U n i v e r s i t y '

H o m e t o w n : L a m p a n g

I n t e r e s t : J a p a n e s e A n i m e & M u s i c , C l a s s i c a l  M u s i c, C o v e r  D a n c i n g

F a v o r i t e s . .

   G a m e : P a n g y a , P r o j e c t  D i v a ( M i k u ) , D J M A X , S D O

   A n i m e : Z e r o  n o  t s u k a i m a , N a n a t s u i r o  D r o p s , S o u l  E a t e r

                   U m i n e k o + H i g u r a s h i , T o r a d o r a !, C h i ' s  S w e e t  H o m e

                   E u r e k a 7 , T a y u t a m a ,  K a m i k a z e  K a i t o  J e a n n e

   A r t i s t : K u g i m i y a  R e i , Y u k a r i  T a m u r a , B u o n o !, C - u t e , B e r r y z  K o u b o u,

                     N E W S, T e g o m a s s

 

Warning !! : ใคร add msn มาแล้วเราไม่เคยรู้จัก  ไม่เคยเจอ . . ขอลบนะคะ  msn สำหรับเรา ไว้คุยกับเพื่อนๆ+สำหรับคนที่มีธุระจริงๆนะคะ